14 September 2022

Materials Science and Technology, Vol. 38, No. 15, ready to read

Including a review of diamond-like carbon-based films for space tribology, the effect of composition on microstructure and properties of as-cast 2196 Al–Cu–Li alloy, and indentation creep behaviour of the magnesium AZ61–0.7Si–xBi cast alloys.

Ocean clouds seen from space
© NASA/Unsplash

This issue contains the following articles, which are available to members via My IOM3.

A review on diamond-like carbon-based films for space tribology

Bang Shi, Yanxia Wu, Ying Liu, Limin Wang, Jie Gao, Hongjun Hei, Ke Zheng & Shengwang Yu

Pages: 1151-1167

DOI: 10.1080/02670836.2022.2074124

Effect of composition on microstructure and properties of as-cast 2196 Al–Cu–Li alloy

Kaixuan Chen, Zongxuan Li, Yudong Cao, Xuehua Wu, Xiaohua Chen, Zidong Wang, Yuxing Tian & Shiwei Pan

Pages: 1168-1184

DOI: 10.1080/02670836.2022.2073066

Corrosion resistance of niobium-added slag-free self-shielded flux-cored welding overlay in neutral solution

Dashuang Liu, Ping Wei, Yucheng Wu, Weimin Long & Rui Wang

Pages: 1185-1194

DOI: 10.1080/02670836.2022.2073076

Indentation creep behaviour of the magnesium AZ61–0.7Si–xBi cast alloys

H. Sadeghi & A. R. Geranmayeh

Pages: 1195-1205

DOI: 10.1080/02670836.2022.2073948

Joining three aluminium alloy sheets by square clinching process

Xiaolei Gao & Chao Chen

Pages: 1206-1217

DOI: 10.1080/02670836.2022.2074125

Nanoindentation of a nickel surface with twin boundaries using molecular dynamics simulations

Qin Zhang, Bingrao Zhou, Yimin Wang, Zefei Zhang, Zhiwei Zang & Zhiqing Lv

Pages: 1218-1229

DOI: 10.1080/02670836.2022.2075103

Influencing mechanism of trace elements on quasi-static ignition of TiZrHf-based high-entropy alloys

Chuang Chen, Yuyang Guo, Renkui Gao, Kai Guo, Mengzhou Chang, Yafei Han, Liping He & Enling Tang

Pages: 1230-1238

DOI: 10.1080/02670836.2022.2075171

Effect of microwave on mechanical properties of laser-sintered carbon nanotube polymer composites

Yifan Zhang, Yunhe Zhang, Ying Chen, Zhengmin Cui, Yang Li, Yanling Guo & Jian Li

Pages: 1239-1243

DOI: 10.1080/02670836.2022.2076351

Effect of alloy element on microstructure and properties of heat-affected zone

Shouyuan Bian, Heming Zhao, Jiaji Wang, Weijuan Li, Chuan Wang, Qihang Pang, Youjian Zhang & Jing Guo

Pages: 1244-1256

DOI: 10.1080/02670836.2022.2076424

Analysis of shot peening residual stress distribution based on dislocation configuration

XingZhen Zhang, Jingxiang Huang, Zhiqiang Niu, Yining Zhong, Wenlong Zhou, Guoqing Chen & Xuesong Fu

Pages: 1257-1265

DOI: 10.1080/02670836.2022.2076459

Laser melting deposition of aluminium 7050 alloy: heat treatment, microstructure and mechanical properties

Jianan Li, Hongjin Zhao, Shenghua Deng, Xu Liu, Olanrewaju A. Ojo, Lina Zhang & Weirong Li

Pages: 1266-1275

DOI: 10.1080/02670836.2022.2076483

A comparative study on friction stir welding of tailor weld blanks

Tanveer Majeed, Arshad Noor Siddiquee, Yashwant Mehta, Nooruddin  Ansari, Md Nadeem Alam & Nadeem Fayaz Lone

Pages: 1276-1289

DOI: 10.1080/02670836.2022.2077541