2 October 2021

Surface Engineering special issue - Superhydrophobicity

Coatings and solutions.

Car detail with raindrops
© Danny Sleeuwenhoek/Unsplash

This new issue contains the following articles, which are available to members via My IOM3.

Drag reduction with different liquids on slippery liquid-infused porous surface

Yanjing Tuo, Haifeng Zhang, Xiaowei Liu & Keguan Song

Pages: 1215-1222

DOI: 10.1080/02670844.2020.1840757

Hierarchical Cu2O/CuO/TiO2 composite films with high superhydrophobicity and strong adhesion

Chunyan Zeng, Yong Wang, Chen Gao & Yi Liu

Pages: 1223-1230

DOI: 10.1080/02670844.2021.1873899

Preparing superhydrophobic nanocomposite coating with SiO2 nanoparticles on magnesium alloy

Yufang Luo, Wenhui Yao, Wensheng Fu, Liang Wu, Dingfei Zhang & Fusheng Pan

Pages: 1231-1238

DOI: 10.1080/02670844.2020.1840803  

Icephobicity studies of superhydrophobic coating on aluminium

Xinyu Tan, Man Wang, Yiteng Tu, Ting Xiao, Sarah Alzuabi, Peng Xiang, Runhua Guo & Xiaobo Chen

Pages: 1239-1245

DOI: 10.1080/02670844.2020.1853002

Preparation and characterisation of AAO/Ni/Ni superhydrophobic coatings on aluminium alloys

Yuxin Wang, Linlin Guan, Zhen He, Jinyi Tan, Harshpreet Singh, Muhammad D. Hayat & Caizhen Yao

Pages: 1246-1254

DOI: 10.1080/02670844.2021.1902110

Novel and facile method for fabrication of robust superhydrophobic film on copper surface and its chemical, mechanical, and corrosion performance

M. E. Mohamed, F. M. Mahgoub, D. M. Ragheb & A.M. Abdel-Gaber

Pages: 1255-1265

DOI: 10.1080/02670844.2021.1951502

Superhydrophobic microspiked surface structures by ultrashort laser patterning

R. Jagdheesh, J. Kopeček, J. Brajer & T. Mocek

Pages: 1266-1276

DOI: 10.1080/02670844.2021.1874651

Rapid construction of superhydrophobic fabric coating assisted with ‘Tyndall Effect’

Huibin Lei, Xiangyu Huang, Jijun Luo, Jiajie Chen & Quanshan Wei

Pages: 1277-1281

DOI: 10.1080/02670844.2021.1883313

A stable super-amphiphilic surface created from superhydrophobic silica/epoxy coating by low-temperature plasma-treatment

Xia Li, Jingxia Yang, Jinjie Wang, Xijiang Chang, Jingli Xu & Zhonghang Wu

Pages: 1282-1289

DOI: 10.1080/02670844.2021.1888214

A super-hydrophilic surface enhanced by the hierarchical reticular porous structure on a low-modulus Ti–24Nb–4Zr–8Sn alloy

Lihuang Wu, Mingjiang Jin, Jiannan Liu, Jing Han & Xuejun Jin

Pages: 1290-1300

DOI: 10.1080/02670844.2021.1891375

Dynamic behaviours and drying processes of water droplets impacting on superhydrophilic surfaces

Yan Zhu, Jialiu Liu, Yongmao Hu, De-Quan Yang & Edward Sacher

Pages: 1301-1307

DOI: 10.1080/02670844.2021.1900519

Fluororubber superhydrophobic coating: preparation, characterisation, and EMI shielding performance

Wen Yan Zhou, Ajit Dattatray Phule, Le Yuan Ma, Ti Kun Shan, Jianzhang

Guo & Zhen Xiu Zhang

Pages: 1308-1319

DOI: 10.1080/02670844.2021.1942608

Preparation of superhydrophobic Ag/Fe2O3/ZnO surfaces with photocatalytic activity

Muntadher I. Rahmah, Raad S. Sabry & Wisam J. Aziz

Pages: 1320-1327

DOI: 10.1080/02670844.2021.1948156

Interchanging characteristic of plasma spray coating from superhydrophobic to hydrophilic under the applied electric field

B. Swain, A. R. Pati, S. S. Mohapatra & A. Behera

Pages: 1328-1337

DOI: 10.1080/02670844.2021.1959286