12 January 2022

Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 27, No. 2, out now

Spot welding, linear friction welding, dissimilar friction stir welding and ceramic joints are examined.

Welding
© Tory Bishop/Unsplash

This issue contains the following articles, which are available to members via My IOM3

 

Similar and dissimilar resistance spot weldability of Q&P980 and TWIP1180 steels

Shitong Wei, Yiyi Li & Shanping Lu

Pages: 77-83

Effect of external magnetic field on resistance spot welding of aluminium to steel

Shanqing Hu, Amberlee S. Haselhuhn, Yunwu Ma, Zhuoran Li, Lin Qi, Yongbing Li, Blair E. Carlson & Zhongqin Lin

Pages: 84-91

DOI: 10.1080/13621718.2021.2013707

Effect of applied pressure on microstructure and mechanical properties of linear friction welded AA1050-H24 and AA5052-H34 joints

Jeong-Won Choi, Weihao Li, Kohsaku Ushioda, Motomichi Yamamoto & Hidetoshi Fujii

Pages: 92-102

DOI: 10.1080/13621718.2021.2013710 

Effect of Ni interlayer on microstructure and mechanical properties of Al/Mg dissimilar friction stir welding joints

Shao-kang Dong, Song Lin, Hao Zhu, Chen-ji Wang & Zhi-long Cao

Pages: 103-113

DOI: 10.1080/13621718.2021.2014742

Investigation of microstructure evolution and mechanical properties of 2024 Al/Al2O3 ceramic joints

Yuxiang Li, Chao Chen, Haijun Li, Jinliang Wu, Linzhe He & Ruixiang Yi

Pages: 114-123

DOI: 10.1080/13621718.2021.2014743

Preliminary investigation on the effect of coaxial injection of TiC powder in GMAW

ZhiFei Xu, Jun Xiao, ShuJun Chen & XiaoQing Jiang

Pages: 124-131

DOI: 10.1080/13621718.2021.2018106

Effect of galvannealed coating on corona bond strength of resistance spot welding

Kazuki Matsuda & Shinji Kodama

Pages: 132-140

DOI: 10.1080/13621718.2021.2023964

More on welding and joining