30 May 2021

Plastics, Rubber and Composites, Vol. 50, No. 6 now available

Featuring nanocomposites, reduction of fire hazards and scarf patch repair.

Man and fire
© Aziz Acharki/Unsplash

This new issue contains the following articles, which are available to members via My IOM3.

Fabrication, characterisation and properties of polyvinyl alcohol/graphene nanocomposite for fused filament fabrication processing

Haoran Pei, Lu Yang, Yu Xiong, Yinghong Chen, Shaohong Shi & Jingjing Jing

Pages: 263-275

DOI: 10.1080/14658011.2020.1868668

Spray-formed polyurea composites filled with basalt powder as inorganic waste filler

Mateusz Barczewski, Kinga Biedrzycka, Marek Szostak, Arkadiusz Kloziński, Joanna Aniśko, Danuta Matykiewicz, Jacek Andrzejewski, Jakub Hahn & Jakub Wiernicki

Pages: 276-284

DOI: 10.1080/14658011.2021.1880535

Facile fabrication of NiAl-LDH and its application in TPU nanocomposites targets for reducing fire hazards

Xinliang Liu, Xiangtong Ge, Mengru Liu, Keqing Zhou, Qingming Zhu, Depeng Chen, Chunlin Liu, Changlong Wang, Xiuyu Liu & Gang Tang

Pages: 285-298

DOI: 10.1080/14658011.2021.1890515

Dielectric and mechanical properties of polycaprolactone/nano-barium titanate piezoelectric composites

Jinyan Liu, Xianyun He, Fuke Wang, Xinting Zhou & Guoyuan Li

Pages: 299-306

DOI: 10.1080/14658011.2021.1893517

Scarf patch repair of honeycomb sandwich composites and its simulation optimisation

Longying Yang, Yongzhong Yang, Simin He, Guiyong Chen, Chenghong Ao & Wei Zhang

Pages: 307-314

DOI: 10.1080/14658011.2021.1894696

Related topics