19 May 2023

Materials Science and Technology, Vol. 39, No. 10, waiting for you

Cracks, carbon and cationic interstitial induced resistive switching, what more could an issue offer? Plenty as it turns out.

© Dustin Tramel/Unsplash

This issue contains the following articles, which are available to members via My IOM3.

Research on crack propagation behaviour of nickel-based superalloy under thermal shock load
Xuming Niu, Rutao Zhao, Zhigang Sun, Yingdong Song & Yaning Chang
Pages: 1171-1179
DOI: 10.1080/02670836.2022.2154932

The cationic interstitials induced resistive switching: a case study on Mn-doped SnO2
Zhemi Xu, Tianhao Ji, Shule Zhang, Peiyuan Guan, Joshua Elliott, Tao Wan, Claudio Cazorla & Dewei Chu
Pages: 1180-1186
DOI: 10.1080/02670836.2022.2163533

The evolution of Al2CuMg phase during two-stage homogenisation for 7055 aluminium alloy
Dong Ma, Chunjie Xu, Can Guo, Xiangquan Wu, Jun Tian, Zhongming Zhang, Sergei Remennik & Dan Shechtman
Pages: 1187-1198
DOI: 10.1080/02670836.2022.2163743

Microstructure of aluminium alloy welding under an external magnetic field
Zhiguang Fan, Yuzhuo Shen & Youyou He
Pages: 1199-1207
DOI: 10.1080/02670836.2022.2163744

Changes in thermal properties of 7075 aluminium alloy by aging heat treatment
Youngchan Kim, Seweon Choi, Yumi Kim, Changseog Kang & Sungkil Hong
Pages: 1208-1213
DOI: 10.1080/02670836.2022.2163745

Strong and ductile medium manganese steel processed by low-temperature partitioning
Li Yi, Shang Xuekun, Guan Qingwen & He Binbin
Pages: 1214-1222
DOI: 10.1080/02670836.2022.2163748

Aging temperature effects on microstructure and mechanical properties for additively manufactured AlSi10Mg
Liang Yaru, Ma Tiejun, Jin Tounan, Zhang Bo, Yang Le, Yin Wenhang & Fu Hanguang
Pages: 1223-1236
DOI: 10.1080/02670836.2022.2164128

Effect of carbon on microstructure and mechanical properties of Co-free medium-entropy alloys Baiting Yang, Lili Ma, Panpan Zhao & Zhaoyun Chen
Pages: 1237-1244
DOI: 10.1080/02670836.2022.2164129

Microstructure and properties of FexCrMnAlCu high-entropy alloy
Li Feng, Yudong Yuan, Chunhua Bian, Ning Wang & Kai Ma
Pages: 1245-1254
DOI: 10.1080/02670836.2022.2164130

Effect of pre-recovery annealing on recrystallisation behaviour of strip-cast non-oriented electrical steel
Hai-tao Jiao, Xin-xiang Xie, Wensheng Wu, Long-zhi Zhao, Yong Hu, De-jia Liu, Yan-chuan Tang & Ming-juan Zhao
Pages: 1255-1266
DOI: 10.1080/02670836.2022.2164132

High-performance reality of 55SiCrV spring steel processed by the rapid-induction heat treatment
Qilei Dai, Lei Jin, Wen Chen, Jingzhou Wu, Zhou Fang, Tianbao Yang, Ruijin Ma & Kun Li
Pages: 1267-1277
DOI: 10.1080/02670836.2022.2164134

Structure and characteristic studies of ZrAlNiCu films prepared by magnetron sputtering
Du-Cheng Tsai, Erh-Chiang Chen, Yen-Lin Huang, Zue-Chin Chang & Fuh-Sheng Shieu
Pages: 1278-1287
DOI: 10.1080/02670836.2022.2164400

Related topics