1 March 2024
by Tia Byer

Ironmaking & Steelmaking Vol. 51, No. 1, out now

Thermal deformation behaviour, iron ore pellet manufacturing, and intelligent sinter prediction systems are among the topics discussed in this issue.

© Photo by Christophe Dion on Unsplash

This issue contains the following articles, which are available to members via My IOM3.

Research on cascade intelligent sinter quality prediction system based on big data technology
Xin Li, Xiaojie Liu, Ran Liu, Hongyang Li, Song Liu, Shujun Chen, Qing Lyu
pp. 3–14
DOI: 10.1177/03019233231221662

Development and application of new technology for ultra-low phosphorus steel production in converter
Yang Liu, Ning Hao, Yan-chun Lv, Hui-xiang Yu, Bin Chen, Chang-wen Ma
pp. 15–22
DOI: 10.1177/03019233231221663

Simulation study on the effect of increasing pellet proportion on burden distribution in the blast furnace
Zhijian Zhao, Henrik Saxén, Shuhua Wang, Xuefeng She, Qingguo Xue, Hongbing Li, Weiqiang Cao pp. 23–32
DOI: 10.1177/03019233231220882

Mechanism of cerium-based inclusion formation and influence on impact toughness in industrial Al-killed steel
Xiaofeng Zhang, Jianguo Zhi, Xiwen Song, Zhao Li, Shengli An
pp. 33–42
DOI: 10.1177/0301923323122089

Reduction characteristics of cold-agglomerated pellets in blast furnace conditions
Richard Joyce, Matthew Bennett, Kelly Kirton, Daniel Larkman
pp. 43–56
DOI: 10.1177/03019233231218538

Influence of oxygen enrichment method on the state of blast furnace raceway
Kai Wang, Yining Huang, Jianliang Zhang, Shengli Wu, Cuiliu Zhang, Jian Chen, Lian Ye, Zhaojie Teng, Runsheng Xu
pp. 57–71
DOI: 10.1177/03019233231215953

An integrated optimal control model for the drying and preheating process in iron ore pellet manufacturing
Xiaoxian Huang, Xiaohui Fan, Zongping Li, Xuling Chen, Zitang Peng, Min Gan, Zhiyun Ji, Zengqing Sun
pp. 72–79
DOI: 10.1177/03019233231215182

Change of burden layer reduction process after injecting CO2 into the tuyere of a blast furnace
Juanjuan Jiang, Kai Dong, Rong Zhu
pp. 80–89
DOI: 10.1177/03019233231215191

Influence of carbon on thermal deformation behaviour and deformation/diffusion mechanism of V-microalloyed steel by physical constitutive analysis
Hai-lian Wei, Shuai Li, Xiao-ju Deng, Zhi-you Zhou, Shuang-shuang Chen, Hong-bo Pan
pp. 90–103
DOI: 10.1177/03019233231214097

Authors

Tia Byer

Journals Relationship Manager, IOM3